222 742 222 dẫn đường

Tivi

129 hàng tháng với VAT

Số kênh: 108 kênh, 65 kênh HD.

Phát lại 7 ngày cho tất cả các kênh, 50 giờ ghi, 2x TV thông minh hoặc STB BOX, 1x luồng di động

Đăng ký

Nền tảng

449 hàng tháng với VAT

Số kênh: 168 kênh, 100 kênh HD.

Phát lại 7 ngày cho tất cả các kênh, 50 giờ ghi, 2x TV thông minh hoặc STB BOX, 1x luồng di động

Đăng ký

TIÊU CHUẨN

749 hàng tháng với VAT

Số kênh: 205 kênh, 128 kênh HD.

Bao gồm - phát lại trong 7 ngày cho tất cả các kênh, 50 giờ ghi âm, 2x TV thông minh hoặc STB BOX, 2x luồng di động

Đăng ký

Vì đòi hỏi

Xem phiếu mua hàng đầy đủ